Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki jest partnerem projektu sektorowego pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG. Liderem projektu, którego realizacja rozpoczęła się 1.04.2021r. jest Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Każdego dnia ok. 150 tys. dorosłych niesamodzielnych osób w Polsce, w asyście rodziców lub opiekunów, zmienia pieluchomajtki. Robią to w niehigienicznych i urągających godności warunkach: na podłogach publicznych toalet, aptek lub restauracji, na ławkach w parkach, w samochodach. Chcąc uniknąć takich sytuacji wiele osób przez wiele godzin stara się nie jeść lub nie pić, bierze środki ograniczające czynności fizjologiczne albo zostaje w domach... Czas spieszyć na ratunek ich godności.

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych -Sejmik Wojewódzki od 1.05.2021 do 31.12 2021 roku jest odpowiedzialne za realizację usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”- edycja 2020-2021, który jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pt. ”Wsparcie Terapeutyczne”.

Logo Centrum Informacyjno Poradnicze Osób Niepełnosprawnych

Realizacja umowy powierzenia grantu w ramach projektu grantowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy – projekt jest realizowany w okresie 01.08.2020 do 10.11.2020 przy wsparciu środków finansowych z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

W okresie 01.08.2020 do 15.11.2020 realizujemy przy wsparciu środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie projekt „Pakiety Informacyjne dla członków Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczące wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Kontynuacja działań informacyjno poradniczych prowadzonych przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki od 2000 roku dla osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa lubelskiego.

Zarząd Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki zawiadamia, że:  w dniu 29.06.2020 r. o godz. 11.00 w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków  LFOON – SW

Projekt „Centrum Informacyjno-Poradnicze” ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym bezpłatnego dostępu do informacji środowiskowych oraz prawnych, a także do poradnictwa psychologicznego.