Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych -Sejmik Wojewódzki od 1.05.2021 do 31.12 2021 roku jest odpowiedzialne za realizację usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”- edycja 2020-2021, który jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Adresatami Programu jest 10 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne. Co najmniej 70% uczestników Programu będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją.

Asystent ON Logotypy


Realizacja Programu ma zapewnić osobom niepełnosprawnym wsparcie oraz pomoc adekwatną do potrzeb, prowadzić do poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, umożliwić im jak najbardziej niezależne życie, a także zaangażowanie w życie społeczne, zawodowe, wydarzenia kulturalne, religijne, rozrywkowe, sportowe itp.

Realizowane usługi umożliwią osobom niepełnosprawnym bardziej niezależne życie, większą samodzielność oraz stworzą warunki do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej. Usługi ułatwią osobom niepełnosprawnym pokonywanie różnych barier występujących w otoczeniu i społeczeństwie a także stworzą możliwości niezależnego życia, wykształcą samodzielność życiową oraz stworzą warunki do podejmowania nowych wyzwań, rozwijania swoich pasji, zainteresowań, itp.

Usługi asystenta w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”, w szczególności mogą polegać na pomocy w:

·    wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia rozrywkowe, społeczne, sportowe, itp.),

·    zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

·    załatwianiu spraw urzędowych,

·    nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

·    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy, itp.),

·    wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Sposób, zakres i forma realizacji usługi asystenta będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, na rzecz której będzie świadczona. W godzinach realizacji usług asystenta w ramach Programu nie będą świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

Usługi asystenckie będą świadczone przez doświadczony personel spełniający wszystkie wymagania zawarte w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021, w tym będą to osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:

·     asystent osoby niepełnosprawnej,

·     opiekun osoby starszej,

·     opiekun medyczny,

·     posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom  niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,

·     wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

W ramach Programu usługi asystenta nie będą świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu - zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Wysokość dotacji z Funduszu Solidarnościowego na realizację projektu  – 198080,00 złotych.

Rekrutacja uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” dokonywana będzie na podstawie Karty zgłoszenia do Programu stanowiącej zał. nr 3 oraz aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, które powinno być potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej.

Osoby zainteresowane usługami asystenckimi prosimy o:

- kontakt telefoniczny tel.81 533 10 22 w godz.10-14 lub

- kontakt mailowy- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Biuro Projektu:
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych -Sejmik Wojewódzki

20-068 Lublin

ul. Leszczyńskiego 23 pok.14


Załącznik

1. Karta zgłoszenia do Programu zgodnie z jej wzorem będącym zał. nr 3 do Programu