LOGO LFOON kolor z nazwą bez tła
 

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

 
jest stowarzyszeniem organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego. Działamy od 1994 r., a w 2004 r. uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.
 

Film o działalności LFOON-SW powstał w ramach zadania: „Umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym” dofinansowanego ze środków Gminy Lublin - Miasta na prawach powiatu.

Obecnie skupiamy 45 organizacji pozarządowych. Jesteśmy stowarzyszeniem autonomicznym i niezależnym od organów administracji państwowej, organów samorządowych i organizacji politycznych.

Naszą misją jest integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych oraz promocja ich działalności. Poprzez różnego rodzaju inicjatywy wspieramy rozwój samopomocowych organizacji pozarządowych i upowszechniamy ideę współpracy pomiędzy tymi organizacjami w kraju, jak i za granicą (Ukrainę, Białoruś, Francja, Wielka Brytanie, Słowenia).

 Film o projekcie - Lublin Europejska Stolica Kultury 2016 - dostępna dla wszystkich

Film powstał w ramach projektu "Potrafisz" Fundacji Fuga Mundi. Jego treścią jest realizacja projektu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki pn. Lublin Europejska Stolica Kultury 2016 - dostępna dla wszystkich. Spotkanie polskiej i słoweńskiej młodzieży odbyło się w 2011 r.

 Reportaż z projektu „Łamanie Barier – Lublin – Zamość – Włodawa – Brześć partnerstwo na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych 2012-2013″

Produkcja reportażu o projekcie "Łamanie Barier - Lublin - Zamość - Włodawa - Brześć partnerstwo na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych 2012-2013" została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Reprezentujemy interesy osób i organizacji niepełnosprawnych na forum lokalnym i ogólnokrajowym.

Podczas organizowanych cyklicznie spotkań członków LFOON-SW, staramy się rozpoznawać rzeczywiste potrzeby, problemy i oczekiwania środowiska osób niepełnosprawnych na Lubelszczyźnie. Inicjujemy spotkania z przedstawicielami władz samorządowych, państwowych, Sejmu i Senatu, na których przedstawiamy propozycje konkretnych działań i rozwiązań najistotniejszych problemów. Współpracujemy z najważniejszymi instytucjami w regionie m.in. z: Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Pracy, Urzędem Miejskim, lubelskim oddziałem PFRON, a także z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie.

Prowadzimy stałą działalność informacyjno-doradczą i szkoleniową w ramach Centrum Informacyjno - Poradniczego Osób Niepełnosprawnych. 

Prowadzimy portal Niepelnosprawni.lublin.pl - Internetowy Biuletyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, którego redakcja składa się w większości z osób z niepełnosprawnościami. Codziennie publikowane są tam artykuły, relacje, newsy a także szeroka Baza Wiedzy na temat środowiska osób niepełnosprawnych.

Film o niezwykłej redakcji portalu niepelnosprawni.lublin.pl

Działalność informacyjną prowadzimy również za pomocą portali społecznościowych w Internecie: facebook.

Wydajemy publikacje zawierające zbiory informacji o placówkach i instytucjach świadczących pomoc środowisku osób niepełnosprawnych a także o dostępności obiektów kulturalnych w województwie lubelskim.

Wspieramy inicjatywy organizacji członkowskich w obszarze rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Prowadzimy Biuro Karier i Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych, realizujemy projekty mające na celu rozwój przedsiębiorczości i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Wspieramy sztukę osób niepełnosprawnych poprzez organizację konkursów i wystaw prac plastycznych.

Organizujemy corocznie konferencję podsumowującą naszą działalność, wtedy także nagradzamy statuetkami LFOON-SW osoby szczególnie zasłużone na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Lodołamacze 1

P. Katarzyna Łukasiewicz ze statuetką Anioła

Wspólne inicjatywy, wymiana doświadczeń, spotkania z przedstawicielami władz krajowych i lokalnych, konferencje środowiskowe, integrują środowisko osób niepełnosprawnych i pomagają w pracy statutowej organizacji członkowskich. Współpraca w ramach LFOON-SW umożliwia sprawny przepływ informacji, szybką analizę wprowadzanych zmian prawnych, wspólne uzgadnianie stanowiska i błyskawiczną reakcję środowiska.

Szeroki oddźwięk medialny naszych inicjatyw, pozwala na zapoznanie społeczności z rzeczywistymi problemami i potrzebami osób niepełnosprawnych w regionie, a tym samym przyczynia się do integracji i likwidacji barier społecznych.

Propagujemy realizację postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Braliśmy udział w uroczystości podpisania dokumentu ratyfikacyjnego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 6 września 2012 roku i relację z tego wydarzenia zamieściliśmy na Niepelnosprawni.lublin.pl.

Prezydent Bronisław Komorowski składa podpis pod ratyfikacją Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

W 2013 roku otrzymaliśmy statuetkę Super Lodołamacz – dla najlepszego z najlepszych – dla przedsiębiorcy, instytucji, zakładu.

Lodołamacz

 

LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.