Celem projektu jest wzrost poziomu monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie województwa lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jako istotnego czynnika zwiększenia zdolności podmiotów polityk publicznych do wdra zania postanowień Konwencji.

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności oraz Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki realizują projekt pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLAKAT umowa o dofinansowanie

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jako istotnego czynnika zwiększenia zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji poprzez:

 • zebranie danych nt zadań 56 instytucji w obszarach objętych monitoringiem pod kątem dostosowania do realizacji Konwencji,
 • analizę zebranych danych i opracowaniu 56 raportów wstępnych,
 • opracowywanie 56 raportów ostatecznych i rekomendacji dla każdej instytucji,
 • opracowanie raportów weryfikacyjnych wykorzystania rekomendacji przez instytucje monitorowane,
 • sporządzenie raportu zbiorczego po zakończeniu monitoringów we wszystkich zaplanowanych instytucjach i weryfikacji wykorzystania przez nie rekomendacji.

Grupę docelową projektu stanowi 56 instytucji badanych w obszarach objętych monitoringiem pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym na:

 • poziomie powiatu - 4 urzędy miast na prawach powiatów (m. Lublin, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość) i 12 wylosowanych starostw powiatowych wraz z jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem (w tym PUP i PCPR),
 • poziomie gminy – wylosowane 12 urzędów gmin miejskich, 12 urzędów gmin miejsko-wiejskich i 12 gmin wiejskich wraz z jednostkami organizacyjnymi gmin prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem (w tym OPS),
 • poziomie województwa – 1 Urząd Wojewódzki w Lublinie wraz z delegaturami w których prowadzona jest obsługa mieszkańców, 2 wylosowane administracje zespolone działająca na poziomie wojewódzkim, 1 Urząd Marszałkowski w Lublinie.

W każdej z 56 instytucji monitorowanych zostanie oddelegowany do udziału w proj. przedstawiciel posiadający odpowiednie kompetencje, ł. 56os. (co najmniej 60%K).

Okres realizacji: 01.04.2017 r.-31.03.2019 r.

DOBÓR JEDNOSTEK ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ OBJĘTYCH MONITORINGIEM W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM:

Dobór próby 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego, które zostaną poddane badaniom w obszarach objętych monitoringiem pod kątem wdrażania postanowień Konwencji, przeprowadzą - Koordynator proj. Asystent koordynatora proj. i Specjalista ds. monitoringu we współpracy z Zespołami Monitoringowymi 1-5. W każdej instytucji monitorowanej zostanie oddelegowany do udziału w proj. przedstawiciel posiadający odpowiednie kompetencje, łącznie 56os. (co najmniej 60%K).

Proponowany losowo-warstwowy sposób doboru próby instytucji podyktowany jest koniecznością zbadania spójności działań prowadzonych przez władze i ich jednostki pomocnicze na wszystkich szczeblach na rzecz os. niepełnosprawnych (wojewódzwo-powiat-gmina).

Stąd 24 powiaty (4 pow. grodzkie i 20 pow. ziemskich) w woj. lubelskim podzielono na 4 Subregiony (po 1 pow. grodzkim i 5 pow. ziemskich), tj.:

S1 - m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki,

S2 - m. Biała Podlaska, podlaski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki,

S3 - m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski,

S4 - m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski.

Podzial na 4 subregiony instytucje wylosowane do monitoringu

W każdym Subregionie 1-4 będą badane po 4 powiaty (1 pow. grodzki i wylosowane 3 pow. ziemskie). Ł. 4 urzędy miast na prawach powiatu (m. Lublin, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość) i 12 wylosowanych starostw powiatowych wraz z jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem.

W każdym z 12 wylosowanych pow. ziemskich będą wylosowane do badań po 3 gminy (1 gm. miejska, 1 gm. miejsko-wiejska i 1 gmina wiejska). Łącznie 36 urzędów gmin wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem. W celu objęcia monitoringiem zarówno gmin o wysokich jak i niskich dochodach na mieszkańca, wykorzystany zostanie publikowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej na 2016 r.

Ponadto będą zbadane 4 jednostki administracji rządowej i samorządowej Szczebla Wojewódzkiego (SW) w obszarach objętych monitoringiem, w tym:

 • 1 Urząd Wojewódzki w Lublinie wraz z delegaturami w których prowadzona jest obsługa mieszkańców,
 • 1 Urząd Marszałkowski w Lublinie wraz z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
 • 2 wylosowane instytucje administracji zespolonej działające na poziomie wojewódzkim.

ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU:

ZAD. 1 - Przygotowanie i realizacja przeglądu zadań w obszarach objętych monitoringiem w 56 jednostkach administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

W projekcie 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie lubelskim obejmie monitoring dot. dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Powstanie 5 Zespołów Monitoringowych (ZM1-5). W skład każdego zespołu wejdą - Ekspert ds. badań i analiz, Ekspert ds. monitoringu i Ekspert ds. niepełnosprawności.

ZM1-5 będą korzystać z usług prawniczych/doradczych, w wymiarze 125 godz. (śr. 25 godz./ZM).

Z każdej instytucji monitorowanej będzie oddelegowany do udziału w projekcie 1 przedstawiciel, łącznie 56 os. (co najmniej 60%K).

56 os. z instytucji monitorowanych wypełni on-line ankiety samooceny (wg wzoru w dok. konkursowej).

56 os. z instytucji monitorowanych oddelegowanych do udziału w projekcie weźmie udział w szkoleniach dot. monitoringu dostosowania do postanowień Konwencji - 32 godz. (4 gr x 8 godz.):

S1 i SW: Lublin – 17 os.

S2: Biała Podlaska - 13 os.

S3: Chełm - 13 os.

S4: Zamość – 13 os.

56 os. z instytucji monitorowanych będzie mogło skorzystać z indywidualnych i grupowych konsultacji ekspertów - 280 godz., śr. 5 godz./os.

ZM1-5 przeanalizują wyniki ankiet samooceny i zweryfikują z dostępnymi danymi oraz przeprowadzą konsultacje m.in.:

 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI) w 16 badanych starostwach pow./urzędach miast i 1 badanie na szczeblu województwa,
 • pogłębione wywiady indywidualne (IDI) w 36 badanych gminach

ZM1-5 opracują 56 Planów Monitoringu w instytucji, w tym wybiorą obligatoryjne i dodatkowe obszary monitoringu (wg matrycy w dok. konkursowej).

ZM1-5 wg Planów Monitoringu zbiorą dane nt zadań 56 instytucji w obszarach objętych monitoringiem w celu opracowania zaleceń (m.in.: obserwacje bezpośrednie, analiza danych).

ZAD. 2 - Opracowanie rekomendacji w obszarach objętych monitoringiem dla 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

ZM1-5 przeprowadzą analizę zebranych danych nt działań poszczególnych 56 instytucji w obszarach objętych monitoringiem. Na tej podstawie zostaną stworzone przez ZM1-5 rekomendacje nt dostosowania stanu faktycznego 56 badanych instytucji do postanowień Konwencji. Przy opracowywaniu rekomendacji do zmian w zakresie realizowanych zadań przez jednostki administracji rządowej i samorządowej będą uwzględnione standardy rekomendacji określonego w regulaminie konkursu, w tym tworzone wg metody MoSCoW w podziale na możliwe do wykorzystania przez instytucję i zweryfikowanie w trakcie- i po zakończeniu projektu.

Po zakończeniu analizy danych i opracowaniu rekomendacji eksperci przygotują (wg dok. Konkursowej) 56 Raporty Wstępne z monitoringu, które zostaną przekazane do odpowiednich osób w 56 instytucjach monitorowanych z potwierdzonym odbiorem. Poszczególne instytucje dokonają analiz dotyczących ich raportów i po naniesieniu uwag przekażą odpowiednim ZM1-5 (w terminie do 30 dni od otrzymania raportu).

ZM1-5 przeanalizują ewentualne uwagi z 56 instytucji monitorowanych. Zrealizują 56 udokumentowanych spotkań podsumowujących z udziałem odpowiednich reprezentantów instytucji monitorowanych, podczas których będzie opracowanych 56 Raportów Końcowych z monitoringu wraz z rekomendacjami dla każdej instytucji. Raporty będą podpisane przez ZM oraz reprezentantów instytucji monitorowanej.

ZAD. 3 - Weryfikacja wykorzystania wypracowanych rekomendacji do zmian w zakresie realizowanych zadań w 56 badanych jednostkach administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

ZM1-5 zorganizują wizyty weryfikacyjne w poszczególnych 56 badanych instytucjach, których celem będzie ocena stopnia wykorzystania rekomendacji będących wynikiem monitoringu. W poszczególnych wizytach będą uczestniczyć odpowiednie ZM1-5 i przedstawiciele instytucji monitorowanych. W toku wizyty ZM1-5 ocenią co najmniej te typy rekomendacji, które zakwalifikowano jako możliwe do wykorzystania i weryfikacji w trakcie trwania projektu na podstawie "Listy weryfikacyjnej rekomendacji" i „Listy kontrolnej rekomendacji”. Ustalenia podczas wizyt weryfikacyjnych będą udokumentowane w 56 Raportach Weryfikacyjnych opracowanych przez ekspertów i podpisanych przez ZM oraz os. uprawnione z instytucji monitorowanej. Wnioskodawca przekaże do IOK wyniki weryfikacji.

Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych w proj. monitoringów, na podstawie wszystkich raportów końcowych i weryfikacyjnych, Wnioskodawca opracowuje Raport Zbiorczy z monitoringu. Raport zbiorczy będzie stanowić podsumowanie proj. i zawierać m.in.: opis przebiegu monitoringów poszczególnych instytucji, opis barier oraz analizę porównawczą we wdrażaniu i przestrzeganiu Konwencji. Raport Zbiorczy przedkładany jest do akceptacji Komitetowi Sterującemu.

DO POBRANIA:

Konwencja ONZ o prawach os. niepełnosprawnych

Metodologia prowadzenia monitoringu

Załącznik A. Ankieta dla projektów o charakterze wojewódzkim

Obowiązkowe obszary monitoringu i minimalny zakres pytań monitoringowych

MATERIAŁY PROMOCYJNE:

Papier firmowy_kol

Papier firmowy_cz-b

Plakat.JPG

Plakat.PDF

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Zapytanie_cena_eksperci ds. badań i analiz 

Zapytanie_cena_eksperci ds. monitoringu

Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/EBiA/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. badań i analiz monitorujących jednostki administracji w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ os. niepełnosprawnych:

Zapytanie Ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/EBiA/2017 

Formularz Oferty (Załącznik nr 1)

Oświadczenie (Załącznik nr 2)

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3)

Metodologia prowadzenia monitoringu (Załącznik nr 4)

BIURO PROJEKTU:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-037 Lublin, Al. Racławickie 22

Tel.: 81 533 12 17

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.flop.lublin.pl

Biuro otwarte od poniedziałku do piątku w godz.: 09.00-15.00

BIURO PARTNERA PROJEKTU 1:

Fundacja Wolności

20-037 Lublin, Al. Racławickie 22

Tel.: 81 533 12 17, 513 979 597

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.fundacjawolnosci.org

BIURO PARTNERA PROJEKTU 2:

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

20-068 Lublin, ul. Stanisława Leszczyńskiego 23

Tel.: 81 533 10 22

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lfoon.lublin.pl

PERSONEL PROJEKTU:

Koordynator projektu: Wojciech Dec, tel. 668 548 249

Asystent koordynatora: Katarzyna Barcikowska, tel. 791 306 086

Specjalista ds. monitoringu: Krzysztof Jakubowski, tel. 513 979 597 

 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności oraz Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki realizują projekt pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stopka