ROZDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki zwane dalej Forum jest związkiem organizacji , zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” i ma z tego tytułu osobowość prawną.

2. W skład Forum mogą wchodzić organizacje statutowo zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych.

3. Terenem działania Forum jest województwo lubelskie a jego siedzibą jest miasto Lublin.

4. Forum jest organizacją autonomiczna, niezależną od organów administracji państwowej, organów samorządowych oraz organizacji politycznych.

5. Forum jest organizacją apolityczną i neutralną światopoglądowo.

6. Forum jest organizacją dobrowolną i otwartą dla wszystkich organizacji spełniających wymogi p-tu 2 działających w województwie lubelskim.

7. Udział w Forum pozostawia członkom, pełną autonomię działania i stowarzyszania się z innymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami.

8. Podstawową zasadą Forum jest równe traktowanie wszystkich członków zgodnie z zawartymi w statucie przepisami.

9. Forum używa stosownych do potrzeb pieczęci, oraz znaku graficznego według wzoru przyjętego przez jego władze.

ROZDZIAŁ 2 - CELE, ŚRODKI I ZASADY DZIAŁANIA FORUM
10. Podstawowym celem Forum jest:

a) integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim,

b) promowanie działalności organizacji zajmujących się problematyką osób niepełno-sprawnych,

c) wspieranie rozwoju ruchu samopomocowego,

d) upowszechnianie współpracy pomiędzy organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,

e) reprezentowanie interesów organizacji osób niepełnosprawnych wobec władz państwowych i samorządowych,

f) podejmowanie innych działań wspierających organizacje pozarządowe.

11. Forum realizuje swoje cele poprzez:

a) opiniowanie działalności jednostek organizacyjnych administracji państwowej i samorządowej w zakresie wykonywania i respektowania prawa dotyczącego osób niepełnosprawnych,

b) współpracę, zwłaszcza z tymi jednostkami organizacyjnymi administracji państwowej, które bezpośrednio powołane są do rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych,

c) zbieranie i upowszechnianie informacji o istniejących organizacjach pozarządowych,

d) pomoc w realizacji celów organizacji samopomocowych, zrzeszonych w Forum m.in. poprzez umożliwianie kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami społecznymi oraz osobami prywatnymi,

e) organizowanie seminariów i szkoleń oraz kursów dla członków organizacji i instytucji,

f) prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej oraz innych form działalności popularyzatorskiej i medialnej , służących celom organizacji pozarządowych,

g) wypracowanie metod działania i wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami,

h) opiniowanie i opracowywanie ekspertyz do dokumentów wydawanych przez administrację państwowa i samorządową,

i) inicjowanie i realizacja projektów w zakresie działań informacyjnych, poradniczych, doradczych i szkoleniowych, mających na celu promocję i wspieranie kompleksowej edukacji, rehabilitacji , zatrudnienia ,sportu, kultury, turystyki, ekonomii społecznej, integracji oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,

j) wspieranie organizacji zrzeszonych w Forum w negocjacjach z administracją państwową, samorządami oraz innymi organizacjami i instytucjami państwowymi i społecznymi,

k) podejmowanie innych działań wspomagających realizację celów statutowych poszczególnych organizacji zrzeszonych w Forum,

l) w ramach obowiązujących przepisów prawnych Forum może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ 3 - CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
12.  Członkostwo w Sejmiku jest zwyczajne, honorowe lub wspierające.

13.  Członkiem zwyczajnym mogą być organizacje statutowo zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych, działające w województwie lubelskim. Członkowie zwyczajni reprezentowani są w Forum przez swojego upoważnionego przedstawiciela.

14.  Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla środowiska osób niepełnosprawnych. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie.

15.  Członkiem wspierającym mogą być organizacje  i grupy nieformalne prowadzące działalność społeczną, podmioty gospodarcze, osoby fizyczne, które wyrażą wolę uczestnictwa w pracach Forum lub wolę wspierania materialnego Forum.

16.  Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji wyrażającej wolę przystąpienia do Forum i po uiszczeniu wpisowego Zarząd Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Forum.

17.  Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które należy złożyć w ciągu 30 dni od chwili otrzymania postanowienia o odmowie.

18.  Członek zwyczajny:

a)  ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz Forum,

b)  ma prawo uczestnictwa we wszelkich formach działalności Forum,

c)  ma obowiązek płacenia składek,

d)  ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia.

19.  Członek honorowy i członek wspierający:

a)  ma prawo uczestnictwa we wszystkich formach działalności Forum,

b)  ma prawo uczestnictwa w pracach władz Forum z głosem doradczym,

c)  ma obowiązek przestrzegania Statutu.

20.  Członkostwo w Forum ustaje wskutek:

a)  dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Zarządowi na piśmie,

b)  skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek przez okres dłuższy niż jeden rok,

c)  wykluczenia uchwałą Zarządu za rażące naruszenie przepisów statutowych lub uchwał Walnego Zgromadzenia,

d)  rozwiązania lub likwidacji organizacji będącej jego członkiem.

21.  W przypadku wykluczenia lub wykreślenia uchwałą Zarządu, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia w tej sprawie.

22.  Wykluczenie uchwałą Zarządu powoduje zawieszenie w prawach członka do czasu ostatecznej rozstrzygającej decyzji Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ 4 - STRUKTURA ORGANIZACYJNA
23.  Władzami Forum są:

a)  Walne Zgromadzenie

b)  Zarząd

c)  Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie

24.  Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Forum.

25.  Walne Zgromadzenie członków zwoływane jest w trybie zwyczajnym, uchwałą Zarządu, co najmniej raz w roku do dnia 30 czerwca danego roku.

26.  W trybie nadzwyczajnym Walne Zgromadzenie członków może być zwołane na podstawie:

a)  uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

b)  wniosku co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych wyrażonym na piśmie. Zebranie takie powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

27.    O terminie Walnego Zgromadzenia członków wraz z programem porządku obrad Zarząd zawiadamia członków Forum: przez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Forum oraz wysłanie jej za pomocą listów zwykłych poleconych lub odebranie osobiste za potwierdzeniem odbioru lub wysłanie zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) za potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 14 dni przed terminem  Walnego Zgromadzenia członków, informując o miejscu, terminie i porządku .

28.  W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:

a)  przedstawiciele członków zwyczajnych z głosem decydującym - mają oni prawo tylko do jednego głosu,

b)  przedstawiciele członków wspierających i członków honorowych - z głosem doradczym.

29.  Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków, -jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni.

30.  Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów ważnych, oddanych w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zgromadzenie stanowi inaczej.

31.  Walne Zgromadzenie zwołane w trybie nadzwyczajnym rozpatruje tylko sprawy, dla których zostało zwołane. Sposób podejmowania uchwał jest identyczny, jak w pkt. 30 Statutu.

32.  Przebieg obrad i uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane a protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

33.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

a)  uchwalanie ogólnego programu działalności Forum,

b)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c)  uchwalanie planu finansowego na dany rok i zatwierdzanie bilansu,

d)  udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

e)  uchwalanie zmian statutu,

f)    rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu,

g)  podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia,

h)  podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Forum i przeznaczenia jego majątku,

i)    wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz uzupełnianie ich składu,

j)    podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz.

Zarząd

34.  Zarząd:

a)  składa się z 5-11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu, w tym z Prezesa, dwóch Vice-Prezesów, Sekretarza i Skarbnika,

b)  wybierany jest na okres trzech lat,

c)  członkowie Zarządu pracują społecznie.

35.  Członkowie Zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym, przy czym:

a)  liczba kandydatów powinna przekraczać liczbę miejsc do obsadzenia,

b)  wybór następuje bezwzględną większością głosów;

c)  członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo  umyślne ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

d)  Zarząd powołuje ze swego składu Prezesa, dwu Vice-Prezesów, Sekretarza i Skarbnika.

36.  Zarząd odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,

a)  uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności Prezesa, a w razie jego nieobecności Vice-Prezesa,

b)  w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa a w razie jego nieobecności Vice-Prezesa.

37.  Do zakresu działania Zarządu należy:

a)  wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

b)  reprezentowanie Forum na zewnątrz i działanie w jego interesie,

c)  kierowanie działalnością bieżącą zgodnie z postanowieniami Statutu,

d)  zarządzanie majątkiem i funduszami,

e)  przyjmowanie i skreślanie członków,

f)    ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

g)  zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia,

h)  przygotowywanie i składanie corocznych sprawozdań z całokształtu działalności i wykonania budżetu,

i)    składania oświadczeń woli w imieniu Forum.

38.  Zarząd może powołać zespoły konsultacyjne w celu:

a)  opiniowania projektów programu działania,

b)  opracowywania specjalistycznych projektów,

c)  konsultowania i opracowywania innych spraw związanych z działalnością Forum.

39.  Zarząd może zatrudniać pracowników lub inne osoby na podstawie umów cywilnoprawnych w miarę potrzeb.

Komisja Rewizyjna

40.  Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru Forum, niepodlegającym w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru Zarządowi i składa się z 3-5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na okres 3 lat.

41.  Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

42.  Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku, kontrolę całokształtu działalności Forum, a w szczególności gospodarki finansowej.

43.  Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu i występuje z wnioskiem o absolutorium dla. Zarządu a także występuje z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi działalności statutowej i gospodarki finansowej.

44.   Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b)  nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c)  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ 5 - MAJĄTEK FORUM
45.  Majątek Forum mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.

46.  Fundusze Forum pochodzą między innymi  z:

a)  wpisowego i składek członkowskich, zbiórek, aukcji i imprez publicznych,

b)  zapisów, sponsoringu, dotacji , darowizn i subwencji ,

c)  wpływów z majątku własnego,

d)  innych wpływów.

47.  Za gospodarkę funduszami Forum odpowiada Zarząd, przestrzegając zasad racjonalnego gospodarowania.

48.  Dokumenty w sprawach finansowych muszą być podpisane przez 2 członków Zarządu, w tym przez Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu. Te same osoby zaciągają zobowiązania majątkowe.

49.  Zabrania się:

a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Forum w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b)  przekazywania majątku Forum na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)  wykorzystywania majątku Forum na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Forum,

d)  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ 6 - ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE FORUM
50.  Zmiana Statutu i rozwiązanie Forum wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów obecnych członków zwyczajnych.

51.  W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Forum Walne Zgromadzenie określi przeznaczenie jego majątku i powoła Komisję Likwidacyjną oraz zadecyduje, na jaki cel społeczny i dla jakich organizacji o celach statutowych zbieżnych z celami statutowymi Forum  zostanie przekazany majątek Forum.